100% học viên sau khoá học được giới thiệu việc làm và có việc làm trong ngành