Đăng ký học bù / bảo lưu

Đối với các bạn đăng ký học bù: Sau khi đăng ký, các bạn vui lòng theo dõi Email / SMS để nhận thông báo về lịch học bù từ Masimex. Trung tâm chỉ xếp lịch học bù 1 lần cho mỗi bài học được đăng ký (để nghị các bạn sắp xếp công việc để đi học đúng lịch).
Đối với các bạn đăng ký bảo lưu: Các bạn được bảo lưu tối đa 03 tháng kể từ ngày đăng ký. Đề nghị liên hệ lại với Masimex ngay khi các bạn có thể tiếp tục khóa học để được xếp lớp phù hợp.