Chính sách đào tạo


Học bù

Học viên nghỉ học được đăng ký học bù thông qua website của Masimex hoặc tại Văn phòng. Học viên sẽ được xếp học bù 01 lần duy nhất cùng với các lớp học khác tại Masimex trong thời gian sớm nhất có thể.


Bảo lưu

Học viên được bảo lưu khóa học trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đăng ký bảo lưu. Học viên chủ động liên hệ với Masimex để được xếp lớp mới trong trường hợp muốn hoàn thành khóa học sau bảo lưu.


Chuyển nhượng

Học viên được chuyển nhượng khóa học cho người khác trong trường hợp chưa tham gia buổi học chính thức của khóa học (Nếu đã tham gia 01 buổi học chính thức học viên sẽ không được quyền chuyển nhượng khóa học).


Học phí hoàn trả

Học viên được hoàn trả học phí hoặc phần tạm ứng trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày Masimex lập Phiếu thu hoặc kể từ ngày chuyển khoản hoặc sau 01 buổi học chính thức của khóa học. Sau thời hạn này Masimex không giải quyết hoàn trả học phí và phần tạm ứng cho bất cứ trường hợp nào.


Học thử

Học viên được học thử trước khi đăng ký chính thức nếu có đăng ký học thử. Nếu học viên đã đăng ký học chính thức thì buổi học đầu tiên không được coi là buổi học thử.


Hoàn thành học phí

Học viên phải hoàn thành học phí trước khi tham gia buổi học chính thức đầu tiên. Nếu học viên chưa hoàn thành nộp học phí, Masimex có thể không cấp phát đủ tài liệu và giáo trình hoặc không cho phép học viên tham gia lớp học.